Miljöhänsyn

Miljohansyn_webb

Skärgården kring Figeholm är örik och bjuder på vackra vyer. Målsättningen vid bygget av The Circle Resort är att ha så liten negativ påverkan som möjligt på miljön. På sikt är visionen att anläggningen ska visa vägen för ökad miljöhänsyn och hållbart byggande.

Att bygga en stor anläggning i ett vackert kustområde ställer krav på hänsyn till miljön. Grundtanken bakom The Circle Resort är att på sikt bidra till förbättringar inom flera olika miljöområden, att inspirera besökarna till ökad miljömedvetenhet och få se dem ta med sig ny kunskap hem. Anläggningen i Figeholm är tänkt att bli ett pilotprojekt inom energi och miljömässigt och hållbart byggande – en förebild och även ett besöksmål för människor som arbetar med utveckling inom de här områdena.

 

GRÖNA TAK

Ekologiskt byggande innebär att belasta miljön så lite som möjligt under hela byggnadens livstid. Att använda material av rätt kvalitet och att nyttja lokala resurser är en del. Andra delar är att välja klimatsmarta lösningar för energi, vatten och hushållsavfall. Tanken är att byggnaderna ska tillföra något till miljön. Ett exempel är att bygga så kallade gröna tak som bidrar till biologisk mångfald och till renare luft.

Planerna för området tar även hänsyn till kulturhistoriska värden. Enligt det Kulturhistoriska planeringsunderlaget, som finns att läsa under Dokumentation, finns det många lämningar från 1700- och 1800-talets odlingslandskap. Mest framträdande är stenmurarna som bör bevaras och integreras i det nya rekreationslandskapet. Fornlämningarna är en tillgång och kan lyftas fram som besöksmål. De ska också vara tillgängliga för alla intresserade.

 

ENERGI- OCH VATTENFÖRBRUKNING

Besökarna till The Circle Resort planeras parkera bilen utanför området. Inom anläggningen ska i första hand miljövänliga och tysta fordon sköta de transporter som krävs. Vattenlandet, som är en av anläggningens största attraktioner, ska även det byggas med hänsyn till miljön. Det handlar om att hitta bra lösningar för energi- och vattenförbrukning. Ambitionen är att bli en modell för den internationella vattenlandsindustrin.