FAQ

Det uppstår många frågor kring en satsning av den här storleken. Vi har samlat svaren på ett antal frågor som varit vanliga hittills. Hittar du inte svar på det du undrar kan du kontakta oss.

 

ANLÄGGNINGEN

Var står projektet The Circle Resort idag?

Vi har sedan starten 2007 sagt att etapp 1 och etapp 2 ska vara godkända innan vi sätter igång eftersom finansieringen hänger på det. Det krävs ett visst antal hus/gäster för att anläggningen ska gå runt. I etapp 1 är 300 hus godkända. I etapp 2 är 600 hus på land godkända. Nu väntar vi på den slutliga tillåtelsen från Mark- och miljödomstolen som kommer under våren 2015.

När etapp 2 är godkänd, och vi därmed vet vad vi ska/kan bygga, så börjar vi arbetet med hur projektet ska finansieras. Vi har dock startat genom att anlita PriceWaterHouse till att hitta de bästa finansieringsmöjligheterna. Deras arbete förväntas bli klart i början av 2015, vilket betyder att det är färdigt när vi får det slutgiltiga godkännandet.

Den tredje och sista etappen rör de mest havsnära byggnationerna och även planerade byggen ute i vattnet. Den delen är under tillståndsprövning.

Finns det någon analys av intresset för en sådan här semesteranläggning?

Det har gjorts en analys av antalet turister som besöker regionen, och slutsatsen är att det finns en tillräckligt stort underlag för att driva The Circle Resort året runt.

När förväntas The Circle Resort stå klart?

Från det att vi sätter igång med anläggningen så tar det minst tre år innan det är klart.

Hur många hus blir det totalt?

Cirka 1 100 hus.

Skulle The Circle Resort begränsa allmänhetens tillgång till naturen och stranden?

Det är tydligt uttalat att allmänna intressen ska säkerställas. Ambitionen med The Circle Resort är att öka tillgängligheten till naturen. Allmänheten ska ha god tillgång till området och möjlighet att röra sig fritt där. Längs strandlinjen ska det lämnas en fri passage som ger god tillgänglighet till stranden.

Vilken tid på året är det säsong för Circle Resort?

The Circle Resort är öppet året runt, men har sina högsäsonger i samband med skollov då vi i första hand vänder oss till barnfamiljer. Men en weekend med mormor och morfar kan göras när som helst om man vill komma iväg från gråa dagar i februari eller november.

Enligt planen ska det byggas en gästhamn, hur mycket kommer båttrafiken att öka i området?

När fritidsseglarna kommer ned längs ostkusten så finns det idag inte så många ställen att lägga till vid söder om Västervik. Det vill vi ändra på. Vi hoppas på att Figeholm och Oskarshamn blir ett större centrum för fritidsbåtar och att vi får se fler seglare här i den vackra skärgården.

Vad menas med stolphus?

Det är mindre stugor på pelare ute i vattnet. I planerna för ett nytt hamnområde ingår ett 20-tal stolphus. Husen nås med båt och via en trappa ner till vattnet.

Hur blir det med ökad biltrafik i området?

Enligt den Trafikutredning som företaget Structor har gjort skulle en fullt utbyggd anläggning innebära 1 500-2 000 fordon per dygn. Det innebär ungefär en fördubbling av trafiken på vägarna 743 och 744 jämfört med idag. Det skulle dock inte påverka det omgivande trafiknätet på att sätt som kräver några åtgärder. Redan idag finns dock behov av gång- och cykelväg längs med vägarna 743 och 744.

Varför göra ingrepp i havet för att bygga hus när det redan planeras för så många boendemöjligheter på land?

När det byggs en kustnära turistanläggning så är närheten till vattnet central. Nästan alla som reser på semester vid havet någonstans i världen efterfrågar havsutsikt och närhet till stranden. Att bo så nära vattnet som möjligt är helt enkelt det de flesta efterfrågar.

 

LOKAL BETYDELSE

Hur mycket av investeringen i The Circle Resort skulle upphandlas lokalt?

Det har gjorts en beräkning av det i den socioekonomiska rapporten kallad Dricka brunn i Figeholm. Enligt denna handlar det om upphandlingar värda cirka en miljard kronor.

Vilken effekt skulle The Circle Resort få på befolkningsutvecklingen i Oskarshamns kommun?

Enligt en rapport om de socioekonomiska konsekvenserna, beställd av Oskarshamns kommun, skulle behovet av arbetskraft i samband med bygge och drift av anläggningen få en påtaglig effekt på befolkningen. Effekten skulle tillta långsamt men kontinuerligt och fortsätta långt efter investerinsfasens slut. Enligt rapporten beräknas befolkningen öka med 200 personer fram tills bygget är klart. Därefter fortsätter ökningen under driften och antalet invånare beräknas bli 600 fler jämfört med om anläggningen inte byggs. (Hela rapporten finns att läsa på sidan Dokumentation)

Hur många arbetstillfällen ger semesteranläggning när den är i drift?

Vi räknar med cirka 450 jobb i The Circle Resort.

Går de nya jobben till kommunbefolkningen eller till nya inpendlare?

Enligt den socioekonomiska rapporten, kallad Dricka brunn i Figeholm, går de nya jobben i högre grad till boende i kommunen än till nya inpendlare.  Inpendlingen ökar men inte lika mycket som sysselsättningen bland de som bor i kommunen. Detta förklaras med att det är andra typer av jobb som tillkommer än de industrijobb som idag dominerar bland inpendlarna. I den planerade anläggningen handlar det om arbeten som i högre grad ger kvinnor jobb. Här tas hänsyn till att män och kvinnor har olika arbetsmarknader i kombination med att de har olika pendlings- och flyttningsbeteende.

Ger The Circle Resort ringar på vattnet vad gäller arbetstillfällen?

”En sammanfattning av den beräknade effekten blir att ett tillfört jobb via fritidsanläggningen på lång sikt skapar två jobb i kommunen och ökar kommunens befolkning med två personer”, konstaterar rapporten om de socioekonomiska konsekvenserna. Rapporten kan läsas i sin helhet på sidan Dokumentation.

Varifrån ska arbetskraft till bygget och driften rekryteras?

Det är för tidigt för att ge ett exakt svar, men vi arbetar utifrån ett miljöstyrningsprogram, och det säger att vi så långt det är möjligt ska köpa tjänster lokalt.

 

EKONOMI

Finns det några kostnadsberäkningar för The Circle Resort?

Den skissade centrumanläggningen skulle kosta cirka en miljard kronor. Hela finansieringen kommer att tas fram när det är aktuellt att börja bygga.

Hur många besökare krävs årligen för att anläggningen ska gå runt?

Detta kan naturligtvis justeras utifrån hur stora investeringar det görs i anläggningen. Men vi har hela tiden sagt att vi ska ha etapp 1 och etapp 2 godkända för att det ska bli lönsamt för oss. Man ska nog räkna med ett minimum på 450 000 besökare. Men vi vet att det här kommer ta tid, och att den här typen av anläggning utvecklas över tid.

 

MILJÖ

Har man tagit hänsyn till kulturvärden i området?

Ja. Riksantikvarieämbetet, UV Öst, fick uppdraget att ta fram ett kulturhistoriskt planeringsunderlag. Här redogörs för forn- och kulturlämningar i området. Rapporten finns tillgänglig under Dokumentation.

Hur blir det med vatten och avlopp för anläggningen?

Kommunens område för vatten och avlopp ska utökas så att hela området omfattas. Ny bebyggelse ska därmed kopplas till det kommunala nätet vilket är positivt för Fågelöfjärden.

Hur kommer ökad båttrafik och byggnationer i havet att påverka miljö och vattenkvalitet?

Vi har anlitat konsulter för att undersöka allt möjligt under tillståndsprocessens gång. Dykare har tagit bottenprover, vegetation och fiskliv har undersökts, naturvärden har kartlagts på land och vid kusten och i vattnet. Vi jobbar mycket seriöst med förberedelserna och lägger ner mycket pengar på att att få allt undersökt och för att utveckla området på ett miljösmart sätt. Det är klart att naturen påverkas när man bygger i den, men hela vår grundtanke är att visa hur man kan bygga nytt, modernt och intressant på bästa sätt ur ett miljöperspektiv.

 

SÄKERHET

Vilka krav ställer närheten till kärnkraftverken på Simpevarpshalvön?

Anläggningen kommer att ligga inom 10-kilometersradien från kärnkraftverken. Det innebär att bebyggelsen ska förses med goda evakueringsmöjligheter ur området. Svårevakuerade byggnader ska undvikas. Fastigheterna ska också förses med så kallade RDS-mottagare som varnar vid eventuell olycka.

Hur lång tid tar det för räddningstjänst att nå området?

Insatstiden beräknas vara under tio minuter. Närmaste räddningsstation finns i anslutning till kärnkraftsanläggningen i Simpevarp.

Hur skyddar man det havsnära boendet mot en eventuell vattenhöjning i framtiden?

Planområdet ligger i ett vattennära läge med risk för förhöjda vattenstånd. Ny bebyggelse ska ha en lägsta golvhöjd på 2,7 meter över normal vattennivå, vilket skyddar mot eventuell vattenhöjning i framtiden. Bebyggelseområden har så långt det är möjligt placerats på högst belägna områden.

 

ÄGARNA

Hur många liknande projekt har ni i världen?

Norlandia Hotels som är medägare i The Circle Resort har tidigare ägt Lalandia i Danmark och har idag 50 hotell i Skandinavien, två skidanläggningar och Tanum Strand i Göteborg.

Kommer ni att äga eller arrendera marken ni ska bebygga?

Vi kommer att äga marken.

Räknar ni med att sälja alla fritidshus vid anläggningen?

Det är planen. Men det finns också en möjlighet att vi behåller dem och driver det som hotell. Det hänger på finansieringen.